ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 มิ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2565
09 มิ.ย. 65 พิธีไหว้ครู
02 มิ.ย. 65 ถึง 05 มิ.ย. 65 คณะครูร่วมงานสัมนาและแสดงผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ปทุมธานี
01 มิ.ย. 65 ฺกิจกรรมจิตอาสา
17 พ.ค. 65 เปิดเรียนภาคเรียนที่1/2655
นร.รับหนังสือเรียน
26 มิ.ย. 64 ประชุมเรื่องDLTVที่สพม.(ผอ.,ครูพิรญาณ์,ครูเกสร)
ผอ.เสกสรรค์
ครูพิรญาณ์
ครูเกสร

เขตพื้นที่
25 มิ.ย. 64 ครูที่จะเกษียณอายุราชการเข้าร่วมกกิจกรรมที่วัดป่าตันร่วมกับเขตพื้นที่
เขตพื้นที่ฯ
24 มิ.ย. 64 กิจกรรมไหว้ครู
งานกิจการนักเรียน
11 มิ.ย. 64 อบต.ดอนไฟมาพ่นควันไล่ยุง
อบต.ดอนไฟ
11 มิ.ย. 64 มทบ.32 มาพ่นสารBKC80/เช็ดทำความสะอาดโรงเรียน
มทบ.32,งานอนามัยโรงเรียน
09 มิ.ย. 64 ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19.shcdj8It8i^m6dmjko
ชั้นล่างอาคารอนันตปัญญา โรงพยาบาลแม่ทะ
03 มิ.ย. 64 พิธีถวายพระพรชัยมงคล+กิจกรรมจิตอาสา+เปิดเรียนชดเชยครั้งที่ 1
บุคลากรทุกคน
01 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
28 พ.ค. 64 รับฟังการชี้แจงการจัดการเรียนการสอน จากต้นสังกัด
ครูทุกคน
27 พ.ค. 64 รับการนิเทศ จากสพม.ลำปางลำพูน
ตรวจเยี่ม ประเมิน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2564
ผอ. และหัวหน้ากลุ่มงาน
27 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
มอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4
งานรับนักเรียน
25 พ.ค. 64 นักเรียนชั้น ม.5และ ม.6 รับหนังสือเรียน
ม.5     -รับฟังคำชี้แจงการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ๋โรคระบาด covid19จากผู้อำนวยการ
                    -รับหนังสือเรียน
ม.6     -รับฟังคำชี้แจงการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ๋โรคระบาด covid19จากผู้อำนวยการ
                    -รับหนังสือเรียน
24 พ.ค. 64 ม.2-ม.-3 รับหนังสือเรียน
ม.2  9.00 น.   -รับฟังคำชี้แจงการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ๋โรคระบาด covid19จากผู้อำนวยการ
                    -รับหนังสือเรียน

ม.3  13.00 น.  -รับฟังคำชี้แจงการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ๋โรคระบาด covid19จากผู้อำนวยการ
                    -รับหนังสือเรียน
ครูประจำชั้น งานพัสดุ
17 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
13 พ.ค. 64 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564
ครูทุกคน
10 เม.ย. 64
ปิดภาคเรียน2/2563
ครูผู้สอน//นักเรียน
09 เม.ย. 64

  ผู้อำนวยการลงนาม

      - อนุมัติผลการเรียน

      - อนุมัติจบ/วันออกจาก ร.ร.  (ม.3,ม.6)


      - ม.3,ม.6 รับหลักฐานการจบ

   ครู

       -ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

วิชาการ/ผอ./ครูที่ปรึกษา ครูอัญชลี/ม.3 , ม.6
08 เม.ย. 64
ครูที่ปรึกษารับผลการเรียน (ปพ.6) ของนักเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ(แผนปฏิบัติการ)
ครูที่ปรึกษา/ครูพิรญาณ์
07 เม.ย. 64
นักเรียนยื่นคำร้องและดำเนินการสอบแก้ตัว
คณะครูประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ชุดนักเรียน งานวัดผล/ครูผู้สอน//นักเรียน
06 เม.ย. 64 วันหยุด(วันจักรี)
05 เม.ย. 64 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ,ม.6 และพิธีมอบวุฒิบัตร
05 เม.ย. 64

- ครูผู้สอนส่งผลการเรียนทุกระดับชั้นให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/

  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /งานวัดผล  ตามลำดับ

  สิ่งที่ส่งประกอบด้วย

-          เล่ม ปพ.(ครั้งที่ สรุปผลการประเมิน)

-          ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -       ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0,  ร, มผ.

(เป็นการภายใน)

-    นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่อครูประจำวิชาเพื่อซ่อมเสริม/แก้ไขผลการเรียน
ครูผู้สอน//นักเรียน
30 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64
สอบปลายภาคเรียนที่  ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น
คณะกรรมการดำเนินการสอบ
27 มี.ค. 64 ถึง 29 มี.ค. 64

-       ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0,  ร, มผ.

(เป็นการภายใน)

-     นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่อครูประจำวิชา   เพื่อซ่อมเสริม/แก้ไขผลการเรียน
ครูผู้สอน//นักเรียน
27 มี.ค. 64 ถึง 29 มี.ค. 64
สอบ O-NET ม.
นักเรียน ม.6
22 มี.ค. 64 ถึง 25 มี.ค. 64
- ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
-นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
-ส่งข้อสอบปลายภาค
ครูผู้สอน/ นักเรียน/ผู้ปกครอง/วิชาการ
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64
สอบ O-NET ม.3 (ตามความสมัครใจ)
นักเรียน ม.3
01 มี.ค. 64 ถึง 05 เม.ย. 64
เปิดระบบ SGS  ช่วงหลังสอบกลางภาค  (ช่วงที่ 2)
ครูผู้สอน/งานวัดผล
15 ก.พ. 64
ส่งแบบ ปพ.ครั้งที่ 2
ครูผู้สอน
01 ก.พ. 64 ถึง 28 มี.ค. 64
เปิดระบบ SGS  ช่วงก่อนสอบกลางภาค  (ช่วงที่ 1)
ครูผู้สอน/งานวัดผล
25 ม.ค. 64 ถึง 05 ก.พ. 64
สทศ. เปิดระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบ O-NET 
สถานศึกษา/นักเรียน ม.3
15 ธ.ค. 63
ส่งกำหนดการสอน และ แบบ ปพ.ครั้งที่ 1
ครูผู้สอน