ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
           โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2525  ด้วยความคิดริเริ่มของสภาตำบลดอนไฟ และตำบลหัวเสือ  โดยมี    นายโท่น  เรือนพรม  กำนันตำบลดอนไฟ  เป็นประธานกรรมการ  และมีนายศรีมูล  ชิยานุพงษ์ เป็นผู้ประสานงานกับทางราชการ ราษฎรและข้าราชการครูทั้ง 2 ตำบล จัดหาที่ดินร่วมกับนายเปลี่ยน  ยาไชยบุญเรือง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ได้ที่ดินบริจาคจาก นายอาจ  วงค์ใต้            นายเกย  วงศ์ชุมภู   นายน้อย  ตาคำ   นายมาตรย์  ยาไชยบุญเรือง  นายหมอก  แจ้คำและนายเปลี่ยน  ยาไชยบุญเรือง   ได้ที่ดินประมาณ  100 ไร่เศษ  และได้ร่วมกับราษฎรหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 12  ย้ายสุสานเดิมออกไปจากบริเวณโรงเรียน
          ปี 2525 นี้ ราษฎรพร้อมทั้งข้าราชการครูทั้ง 2 ตำบล  ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์และสละแรงงานร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น     1 หลัง  ขนาดมาตรฐานของกรมสามัญศึกษา 5 ห้องเรียน  กั้นเป็นห้องพักครู 1 ห้อง  เสาธง 1 ที่  ส้วม 1 หลัง  4 ที่นั่ง  ที่ปัสสาวะชาย 1 ที่  เริ่มก่อสร้างอาคารตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2525  วันเสาร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 4 รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างประมาณ 2 แสนบาทเศษ       ปีนี้คุณพินิจ  จันทรสุรินทร์  ได้จัดสรรเงินงบประมาณส่วนตัวสมทบการก่อสร้าง 2 หมื่นบาท  ทำการเปิดสอนได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2525  ในนามโรงเรียนแม่ทะวิทยา  สาขา  โดยมีนายศรีมูล  ชิยานุพงศ์  อาจารย์ 2 โรงเรียนเขลางค์นคร   มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   นายสุรัตน์ชัย  จันทร์แก้ว  อาจารย์ 1 จากโรงเรียนแม่ทะวิทยา  มาร่วมงาน  ปีนี้ทางกรมสามัญศึกษาบรรจุครูมาให้ 3 อัตรา  คือ นางพิมพา  เครือเทพ  รับย้ายบรรจุ นางพัฒนา  ศรศิลป์  และนางสาวพิสดา  เมืองคำบุตร  เปิดสอน 3 ห้องเรียน  3 โครงการเรียน คือ คณิต-อังกฤษ   เกษตรและคหกรรม  มีนักเรียน จำนวน 107 คน 
          ปี พ.ศ.2526 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2526 ได้รับงบประมาณอาคารชั่วคราว 1 หลัง  บ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน 2 หลัง   บ้านพักภารโรง 1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง  รวมเป็นเงิน 1,104,500 บาท  กรมสามัญศึกษา จัดสรรอัตราครูมาบรรจุ 9 อัตรา  เปิดสอนจำนวน 3:3 ห้อง  ปีนี้ได้เปิดโครงการเรียนอุตสาหกรรม (ช่างโลหะ) เพิ่มอีก 1 โครงการ  จำนวนนักเรียน รวม 227 คน
          ปี พ.ศ. 2527 จัดห้องเรียนเป็น  3:3:3 ห้องเรียน  กรมสามัญศึกษาจัดสรรครูมาให้อีก 5 อัตรา  ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 316  ล จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 4,300,000 บาท  และได้ขอใช้เงินเหลือจ่ายจากการงดเข็มก่อสร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม              รั้วและประตูอีก 1 แห่ง  รวมเป็นเงิน 168,200 บาท  มีนักเรียน 355 คน
          ปี พ.ศ. 2528 จัดห้องเรียน 3:3:3  ได้รับการจัดสรรครูมาเพิ่มอีก 3 อัตรา  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 1 หลัง  งบประมาณ 780,000 บาท  บ้านพักครู 1 หลัง  เงิน 209,000 บาท  ปีนี้ได้ใช้เงินเหลือจ่ายต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราว 2 หลัง  เงิน 36,000 บาท ปีนี้มีนักเรียน 334 คน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.01 KB