วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
    


วิสัยทัศน์

 
                       โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีจัดการศึกษา
                                                       เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี                                           
   มีทักษะการทำงาน ประสานชุมชน