พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
                1)  จัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้  คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                2)  พัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการทำงาน
                3)  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
                4)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                5)  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
                6)  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรีย

 เป้าประสงค์
                 1)  ผู้เรียนร้อยละ 61.25 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอยู่ในระดับดีขึ้นไป
                 2)  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของชาติทั้งด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรู้    ด้านกระบวนการ
                      และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
                 3)  บุคลากรในโรงเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย
                      ในการจัดการศึกษา มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน
                 4)  บรรยากาศภายในโรงเรียนมีสภาพที่พร้อมทั้งด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ บริเวณโดยรอบ ภายในห้องเรียน
                      ห้องปฏิบัติการ  สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
                 5) โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันจัดการศึกษา โดยมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ