ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนครูสังคมศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 146676
ตารางสอนครูศิลป ดนตรี กีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 810.89 KB 146618
ตารางสอนครูการงานอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 146373
ตารางสอนครูภาษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 146418
ตารางสอนครููวิทย์-คณิต Word Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 146704
ตารางเรียน_164 Word Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 146755
งานประกันคุณภาพการศึกษา
SAR2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 129164
แบบสรุปการดำเนินงานประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 14.8 KB 146365
คำสั่งมอบหมายปฏิบัตหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา25ุ63 Word Document ขนาดไฟล์ 49.78 KB 146724
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการประกันคุณภาพ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 242.62 KB 146572
sar25ุ62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 146755
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 146563
การทำรายงานผลประเมินตนเองของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 146536
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 146694
การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 146359
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 146564
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 48.25 KB 146776
ปก_คำนำ_สารบัญ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146467
sar2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 146760
แบบฟอร์มปะหน้าส่งต้นฉบับข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 146575
งานป้องกันการทุจริต
>การป้องกันการทุจริต(ITA) 146458
งานวิชาการ
แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 48.22 KB 146748
ปฏิทินวิชาการ2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.07 KB 146558