ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตารางสอนครูสังคมศึกษาฯ Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 140271
ตารางสอนครูศิลป ดนตรี กีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 810.89 KB 140212
ตารางสอนครูการงานอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 139968
ตารางสอนครูภาษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 140013
ตารางสอนครููวิทย์-คณิต Word Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 140299
ตารางเรียน_164 Word Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 140350
งานประกันคุณภาพการศึกษา
SAR2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 122760
แบบสรุปการดำเนินงานประกันคุณภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 14.8 KB 139961
คำสั่งมอบหมายปฏิบัตหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา25ุ63 Word Document ขนาดไฟล์ 49.78 KB 140320
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการประกันคุณภาพ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 242.62 KB 140168
sar25ุ62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 140351
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 140159
การทำรายงานผลประเมินตนเองของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 140132
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 140290
การกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 139955
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 140160
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 48.25 KB 140372
ปก_คำนำ_สารบัญ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 140063
sar2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 140356
แบบฟอร์มปะหน้าส่งต้นฉบับข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 140171
งานป้องกันการทุจริต
>การป้องกันการทุจริต(ITA) 140053
งานวิชาการ
แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2564 Word Document ขนาดไฟล์ 48.22 KB 140344
ปฏิทินวิชาการ2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.07 KB 140154