กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.15 KB
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.74 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
Adobe Acrobat Document คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.15 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการไปศึกษาดูงาน พ.ศ. ๒๕๕๒   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 691.43 KB
Adobe Acrobat Document กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู พ.ศ.๒๕๕๐   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 402.66 KB
Adobe Acrobat Document หนังสือ ก.ค.ศ. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติให้ข้าราชการครูไปศึกษา ฝึกอบรมฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 624.56 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB
Adobe Acrobat Document ภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.08 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.08 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชยและการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.66 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.64 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.42 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายการจัดงาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดส.พ.ฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.65 MB