แผนดำเนินงานประจำปี

Word Document ส่วนที่2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.5 KB
Word Document ส่วนที่3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.88 KB
Word Document โครงการที่01พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.41 KB
Word Document โครงการที่03ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางหลักสูตร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.93 KB
Word Document โครงการที่04พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.69 KB
Word Document โครงการที่05พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.22 KB
Word Document โครงการที่07ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77.66 KB
Word Document โครงการ08พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะชีวิตและอาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.29 KB
Word Document โครงการ09ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและระบบป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.35 KB
Word Document โครงการ10พัฒฯาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 94.23 KB
Word Document โครงการ11พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.47 KB
Word Document โครงการที่12พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.53 KB
Word Document โครงการ13สถานศึกษาสีขาว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.74 KB
Word Document โครงการ14ส่งเสริมสุขภาพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.94 KB
Word Document โครงการ15เสริมสร้างความปลอดภัย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.82 KB
Word Document โครงการ16โรงเรียนปลอดขยะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.96 KB
Word Document โครงการ17เศรษฐกิจพอเพียง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.08 KB
Word Document ส่วนที่1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.49 KB