โครงสร้าง

1)  ชื่อโรงเรียน  แม่ทะประชาสามัคคี
           2)  ที่ตั้ง  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนวชิราวุธดำเนิน  กิโลเมตรที่  25 ตำบลดอนไฟ  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52150   โทรศัพท์  054-828121   โทรสาร 054-828121 
E-Mail : MSSchool2556@Gmail.com