คณะผู้บริหาร

ดร.เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริญญา วงศ์สุภา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

นางชุติมน เป็งแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

นางศิรประภา ตันติวานิช
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางพิรญาณ์ ทีโม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ