กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศิริพร แสงศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1