กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิรญาณ์ ทีโม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1