กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอารีย์ ใจคำ (เคมี)
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางเกสร ศรีสวย(คอมพิวเตอร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายทักษ์ดนัย พรมมินทร์(ชีววิทยา)
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพิชญาภัค เทิดโรจนชัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0821626845