กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางศิริญญา วงศ์สภา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพนิดา คำอ้าย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6