กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศิรประภา ตันติวานิช
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2