กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวารี ลาภจรัสแสงโรจน์(ภาษาอังกฤษ)
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัทมา ฮูเซน (ภาษาจีน)
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น