คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายควง ทากอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายรัญยา ธิวงศ์น้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเจนศักดิ์ เยี่ยมวัฒนาพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัสสร โปทาน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นาสาวจีรนันท์ เปี้ยขัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประดิษฐ์ุบุญเขต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายนคร อิทธิพันธ์ดิษย์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญชลี พรภัทรนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์สักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา