คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายพจนปกรณ์ อินชัยยงค์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลภัสสร จิตจักร
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทัดดาว หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสหทัย มณีเนตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งนภา ศรีคำหมื่น
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิญธิดา วงค์แขะหล้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาวิตรี ศรีชัยตัน
ตำแหน่ง : ฝ่ายฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายทัตพงศ์ วงศ์ตั๋นมูล
ตำแหน่ง : ฝ่ายเครื่องเสียง
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุฤทธิ์ มูลพุ่มสาย
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.6/2