คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัย พวงสำราญ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญารัตน์ ปิงไฝ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวชิรวิทย์ เสมอวงศ์ติ้บ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายเทคนิค
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ ใจมาเครือ
ตำแหน่ง : กรรมการและเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนิดา ขจรคำ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปารมินต์ ไทยใหม่
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินทิพย์ ประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายธุรการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารินทร์ จินาคำ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี รินทรท้าว
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศราลัย หล้าหลอด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : ม.5/2